Drodzy Mieszkańcy Miasta Turek.
Z dumą oddajemy do użytku instalację, dzięki której w waszych domach i mieszkaniach będzie ciepło.
Z powagą i szacunkiem odnosimy się do wszelkich pytań, jakie od Państwa otrzymaliśmy.

Zamieszczamy je wraz z odpowiedziami poniżej w nadziei,
że będą one użyteczne dla innych zainteresowanych.

Jaka jest wysokość inwestycji?

Inwestorem projektowanej ciepłowni jest spółka GETEC Polska z siedzibą w Turku.

Przedsiębiorstwa grupy GETEC działają na poziomie europejskim.

Wysokość inwestycji to ok. 10 milionów Euro.

Jakie jest finansowe zabezpieczenie inwestycji?

GETEC Polska korzysta z finansowania wypracowanego przez całą grupę GETEC. Grupa GETEC działa na rynku energii od ponad 20 lat i zaopatruje w energię (w tym również cieplną) ponad 1000 klientów. Przedsiębiorstwo osiągnęło w 2014 r. prawie 721 milion Euro obrotów i wygenerowało nadwyżkę w wysokości 33,3 milion Euro, zatrudniając ok. 1000 pracowników.  Bieżące raporty finansowe grupy są również publiczne i dostępne na stronach Grupy.

Dlaczego wybrano firmę Getec Polska?

GETEC posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatacji ciepłowni. GETEC złożyła w europejskim przetargu najkorzystniejszą ofertę i koncepcję działania, w zakresie zaopatrzenia w energię. Oferta GETEC przekonała całościowym podejściem zawierającym koncepcję działania, finansowania, wzniesienia i eksploatacji instalacji. Koncepcję firmy GETEC wyróżniała ponadto stabilność sugerowanych stawek za energię w długim okresie czasu.

Czy były uwzględnione polskie przedsiębiorstwa w procesie przetargowym?

Szczegółowych informacji w tej sprawie powinien udzielić Urząd Miasta, jednakże do przetargu ogłaszanego na poziomie europejskim mogły startować z oczywistych względów również polskie podmioty gospodarcze.

Jakie prace będzie wykonywał oddział w Turku?

GETEC Polska zaplanowała inwestycję w Turku i jest odpowiedzalna za wykonanie i eksploatację zakładu. Ponadto będzie zabezpieczać usługi techniczne. Turek został wybrany jako lokalizacja GETEC Polska, ponieważ są tutaj doświadczeni ludzie w dziedzinie energetyki oraz węgla.

Jakie są warunki ramowe umowy?

GETEC i PGKiM zawierają umowę na okres 30 lat dotyczącą dostawy energii cieplnej. W umowie dokładnie określona jest ilość ciepła i jego parametry jakościowe.

Kto jest właścicielem ciepłowni?

Zakład jest własnością GETEC Polska.

Kto budował ciepłownię, czy były to polskie firmy?

Firmy i personel działające na budowie były w przeważającej ilości z Polski.

Jak GETEC chce zabezpieczyć ceny jednostki ciepła dla swoich klientów?

Cena jednostki ciepła musi zostać zatwierdzona przez URE. Cena pyłu węgla brunatnego jest, inaczej niż na przykład cena węgla kamiennego i ropy/gazu, niezależna od rynku światowego. GETEC posiada dostęp do pyłu węgla brunatnego długoterminowo.

Jaka bedzie cena ciepła?

GETEC wygrał przetarg oferując najkorzystniejszą ceną. Ceny ciepła dla odbiorców końcowych są obecnie ustalane przez URE i zostaną opublikowane.

Czy cena ciepła w kolejnych latach nie będzie drastycznie rosła?

Nie, to nie jest możliwe. Limity stawek podlegają każdego roku akceptacji przez URE.

Czy jest możliwe obniżenie ceny i w jaki sposób?

GETEC Polska oferuje najniższe stawki ciepła wśród oferentów rynkowych. Ponadto ponosi koszty inwestycji w budowę i implementację najnowszych technologii w wysokości ok. 10 milionów Euro.

Dlaczego Turek potrzebuje nową instalację energetyczną?

Miasto potrzebuje nową instalację energetyczną odpowiedzialną za dostawy energii cieplnej, ponieważ zamykana jest elektrownia Adamów, będąca dotychczasowym dostawcą. Nie istnieje możliwość, by wszystkie firmy, mieszkania i domy zaopatrzyły się we własną instalację na gaz, węgiel czy ekogroszek. Ponadto stosowanie węgla kamiennego lub ekogroszku powodowałoby odczuwalne pogorszenie jakości powietrza.

Jakiej ilości energii potrzeba do ogrzania Miasta Turek?

Wśród nieruchomości jakie Miasto Turek za pośrednictwem sieci ciepłowniczej zaopatruje w ciepło znajdują się domy mieszkalne, szkoły, budynki administracyjne oraz szpital. Miasto Turek ma łączne zapotrzebowanie ciepła w wysokości ok. 330.000 GJ /rocznie.

Co jest podstawowym kryterium przy wyborze dostawcy energii? Jakie wymagania musi spełnić system projektowany dla Miasta?

Nowa instalacja energetyczna ma zaopatrywać nieruchomości Turku w ciepło bezpiecznie i przy niskich cenach, poszanowując jednocześnie środowisko naturalne. Dlatego GETEC oferuje instalację o wysokiej sprawności energetycznej i posiada ponadto długoterminowe zabezpieczenie w dostawy paliwa, zapewniając wysokie bezpieczeństwo eksploatacji.

Obecne wartości emisyjne znajdują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości granicznych.

Wydajność nowej instalacji energetycznej - Co potrafi nowa instalacja energetyczna?

Nowa instalacja składać się będzie z następujących urządzeń:

  1. dwóch kotłów wodnych opalanych pyłem węgla brunatnego o całkowitej nominalnej mocy 12,5 MW każdy,
  2. jednego kotła wodnego opalanego gazem ziemnym o całkowitej nominalnej mocy 19 MW
  3. urządzeń pomocniczych/instalacji dodatkowych w tym: silosy paliwa (pyłu węgla brunatnego), instalacja odpylania spalin, uzupełnianie wody, instalacja stabilizacji ciśnienia oraz kominy

Podstawowo pracować będą te dwa kotły opalane pyłem węgla brunatnego. Kocioł wodny opalany wyłącznie gazem ziemnym będzie miał na celu zapewnienie zapotrzebowania szczytowego oraz stanowić będzie rezerwę instalacji kotłowej na pył węgla brunatnego.

Sprawność kotłów węglowych wynosi około 91 procent, co stanowi doskonały wynik dla zakładu produkującego energię w oparciu o paliwa kopalne. Zakład GETEC jest dwa razy skuteczniejszy niż konwencjonalne ciepłownie.

Ile energii zużywa i jakiej?

Zakład wymaga około 2000 kWh energii elektrycznej rocznie, kupowanej w Polsce.

Jaka duża jest nowa instalacja?

Nowa instalacja energetyczna jest relatywnie niewielka. Ma wysokość ok. 10 metrów oraz posiada powierzchnię 1000 metrów kwadratowych.

Ta stosunkowo mała i masywna instalacja nie jest porównywalna z gabarytami elektrowni Adamów. Kominy są wysokie na ok. 60 metrów (pył węglowy) i 20 metrów (gaz ziemny).

Czy są doświadczenie z takimi instalacjami - Jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa?

GETEC buduje porównywalne instalacje od 12 lat – powstało już ok. 30 takich projektów. GETEC eksploatuje je i ciągle udoskonala. Wszystkie instalacje firmy GETEC działają bezawaryjnie, niezawodnie i bezpiecznie.

Zakład posiada dużą ilość środków zabezpieczających – ponad wymaganymi normami. W Turku GETEC zatrudni dla swojego zakładu pogotowie techniczne, które z pomocą wykwalifikowanego personelu w każdej chwili gotowe jest zareagować.
Wszystko to, by zapewnić ludności dostawy ciepła i zabezpieczyć instalację.

Zakład i systemy GETEC są też chronione przeciw cyberprzestępczości.

Co w przypadku przerwy w dostawach prądu?

Zakład w Turku wyposażony jest z agregat awaryjny, który dostarcza prąd podczas awarii zasilania.

Skąd będzie dojeżdżać zespół zajmujący się usuwaniem awarii? Ile czasu zajmie im dojazd?

Wszelkie zakłócenia są natychmiast i automatycznie zgłaszane do zespołu inspektorów. Zespół ten działa przez całą dobę. Wszelkie awarie usuwane są niezwłocznie.

Jak chłodzona jest instalacja?

Instalacja zakładu w Turku nie wymaga chłodzenia.

Czy instalacja będzie monitorowana i jak?

Zakład posiada własne centrum sterowania. Ponadto zakład w Turku włączony jest do systemu centralnej kontroli w centrali GETEC, gdzie jest monitorowany przez całą dobę.

Sprawdzamy nieustannie wszystkie dane techniczne zakładu, na przykład palniki, moc kotła, temperaturę i ciśnienia w obwodach. Zachowanie nienagannej sprawności urządzeń i podzespołów wpływa pozytywnie na utrzymanie niskiego poziomu emisji pyłów i dwutlenku węgla.

Czy przy eksploatacji zakładu pojawiają się zagrożenia dla ludzi lub środowiska?

Zagrożenie środowiska i zdrowia ludzi można wykluczyć. Nowa instalacja energetyczna pracuje w zamkniętym procesie, w którym żadne substancje szkodliwe nie mogą przedostać się do gruntu lub wody gruntowej. Systemy do magazynowania, wypalania i odprowadzenia popiołu z palenisk są zamknięte. Pył węgla brunatnego nie dostaje się do środowiska. Nie emitowane są żadne zapachy jak w przypadku instalacji wykorzystujących biomasę ani nie powstaje hałas jak w przypadku instalacji farm wiatrowych.

Nowa instalacja Getec jest ponadto wyposażona w system oczyszczania spalin. Składa się ona z filtrów odsiarczających i filtrów tkaninowych. Osiągane przez Getec wartości emisji spalin znajdują się znacząco poniżej obowiązujących norm.

Czy będą szkodliwe pola elektromagnetyczne?

Nie, zakład nie wytwarza żadnego pola elektromagnetycznego.

Jaka jest różnica między pyłem węgla brunatnego i surowym węglem?

Pył węgla brunatnego stanowi uszlachetnione, drobnoziarniste paliwo o niewielkiej zawartości wody i niemal stałej wartości opałowej. Jest on uzyskiwany z węgla brunatnego o szczególnie niskiej zawartości siarki. Węgiel brunatny po uzdatnieniu zostaje wysuszony i zmielony. Otrzymane w ten sposób paliwo posiada wysokie własności energetyczne i różni się zdecydowanie od surowego węgla brunatnego stosowanego w wielu elektrowniach starego typu, nie spełniających już obowiązujących norm emisyjnych. Przetworzony do pyłu węgiel brunatny można również dokładnie dozować i ograniczać jego spalanie podnosząc efektywność zakładu i obniżając koszty dla obywateli.

Gdzie pozyskuje się pył węgla brunatnego?

Pył węgla brunatnego (BKS) jest pozyskiwany i uzdatniany w Łużyckim Zagłębiu Węglowym. BKS będzie doprowadzony do ciepłowni gotowy do wypalania i nie wymaga żadnego dodatkowego opracowania na miejscu w celu zapewnienia optymalnego procesu wypalania.

Dlaczego nie używa się polskiego pył węgla brunatnego?

Przyczyna jest niestety bardzo prosta: w Polsce nie istnieje do chwili obecnej żaden producent, który wytwarza porównywalny pył węglowy z polskiego węgla brunatnego.

Czy transport paliwa i odpadów bedzie uciażliwy?

Nie. Transport realizowany będzie pojazdami-silosami (transport drogowy). Maksymalna częstotliwość pojawiania się naszych ciężarówek to 1 na 4 godziny. Przy pełnym obciążeniu instalacji wymagane będą dostawy 5 do 6 ciężarówek w dni robocze. Każda 15-ta ciężarówka zabierze popiół węgla z powrotem do producenta pyłu, do zutylizowania.

Jak będzie składowane paliwo i odpady?

Pył węgla brunatnego i popiół są przechowywane w różnych silosach. Są to systemy zamknięte. Pył węgla brunatnego i popiół nie wydostają się z obiegu na zewnątrz.

Czy odpady (popioły) są szkodliwe dla ludzi?

Popiół nie jest niebezpieczny dla ludzi. Magazynowanie i transport odbywać się będzie w systemie zamkniętym.

Jaka jest gwarancja odbioru odpadów?

Ciężarówki, które przywożą pył węgla brunatnego, będą również zabierać popiół. Ani GETEC ani Miasto Turek nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z jego wywozem.

Kto jest dostawcą paliwa?

Obecnie (12-2017) dostawcą pyłu węglowego jest firma LEAG. Dostawcą gazu jest PGNiG.

Spółka GETEC Polska otwarta jest na propozycje dostawców z terenów Polski jednakże wymogiem jest zobowiązanie do długoterminowej i korzystniejszej realizacji dostaw paliwa spełniającego normy jakościowe.

Czy może dojść do wypadku podczas transportu lub załadunku?

Do tej pory nie doszło do wypadku w żadnej eksploatowanej instalacji. Instalacja spełnia wszystkie normy i zasady BHP.

Ingerencja ludzka jest zmniejszona do minimum, a błędy ludzkie staramy się eliminować poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych kadr oraz wysokie standardy pracy. Życzymy sobie bardzo zachowania tego standardu.